Smart mobility

Smart Mobility

De komende jaren verandert de wereld van verkeer en vervoer ingrijpend. Het verkeer wordt steeds slimmer en auto’s steeds intelligenter. Met Smart Mobility zetten we stappen richting een slimmer en toegankelijker systeem.

In aanloop naar zelfrijdend vervoer worden allerlei voorbeelden van Intelligente Transport Systemen (ITS) ontwikkeld en uitgerold om de bereikbaarheid van drukke regio’s nu al te verbeteren. De Regio Stedendriehoek is een van de voorlopers als het gaat om de realisatie van innovatieve vervoersmaatregelen. De eerste oplossingen zijn al werkend, een nieuwe fase breekt aan.

Achtergrond en aanleiding

Rijk en regio’s werken binnen het programma Beter Benutten al enige jaren aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de drukste regio’s over weg, water en spoor. De Regio Stedendriehoek is zo’n regio. De verkeersdruk op de A1 en A50, maar ook op de wegen in en rond Apeldoorn en Deventer neemt sterk toe. In de spits is er soms haast geen doorkomen aan. Slecht nieuws voor weggebruikers die hun reistijd zien toenemen, maar ook voor bedrijven en instellingen. Werknemers verspillen kostbare tijd in de file, klanten haken af, de groei wordt geremd. Een slechte bereikbaarheid kost geld. Een effect dat doorwerkt in de hele regionale economie.

Het tij keren

De Regio wil het tij keren. De afgelopen jaren zijn in het kader van Beter Benutten in nauwe samenwerking met werkgevers en andere betrokkenen allerlei initiatieven ontplooid, bijvoorbeeld om weggebruikers te stimuleren buiten de spits te reizen of andere manieren van vervoer te kiezen. Maar ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility dragen bij aan een betere bereikbaarheid. Hierbij maken we gebruik van alle ontwikkelingen rond de uitwisseling van data en de toenemende connectiviteit, wat voortdurende onderlinge verbinding en communicatie mogelijk maakt. Weggebruikers, verkeerscentrale, matrixborden, verkeerslichten: alles ‘praat’ met elkaar. Talking Traffic, dus.

Talking Traffic

Binnen het landelijk Partnership Talking Traffic werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden, de verkeersindustrie, telecom- en internetbedrijven en automotivebedrijven al geruime tijd samen aan de ontwikkeling en uitrol van innovatieve verkeerstoepassingen. Met innovatieve diensten vanuit Talking Traffic kijken weggebruikers straks verder dan de eigen voorruit. Zij worden voortdurend, persoonlijk, op maat en ‘near real time’ geïnformeerd over de situatie op hun route. Zo kunnen zij bewustere keuzes maken, wat bijdraagt aan een betere doorstroming en meer verkeersveiligheid. Met deze ontwikkelingen zetten we een belangrijke stap op weg naar zelfrijdend vervoer. Straks verwerken zelfrijdende auto’s alle data zelf én zijn zij in staat hiernaar te handelen.

Open data

Om Talking Traffic mogelijk te maken is de beschikbaarheid van data cruciaal. Zoals data van beschikbare parkeerplekken en de verkeersdoorstroming. Maar ook data over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden en maximumsnelheden. De Regio Stedendriehoek heeft als een van de eerste regio’s al volop data beschikbaar gesteld. Zo hebben we generieke data rond vrije parkeerplaatsen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen, wegwerkzaamheden, brugopeningen en verkeerslichten gestandaardiseerd en ‘opengesteld’ voor providers.

Concreet resultaat is dat de beschikbare parkeerplekken in garages op apps zichtbaar zijn en dat fietsers in Apeldoorn bij bepaalde verkeerslichten sneller groen krijgen als er een regenbui nadert. In Deventer worden brugopeningen uitgewisseld zodat routes hierop kunnen worden afgestemd. In Deventer is ook de fietsenstalling bij het station aangesloten op ons Dynamisch VerkeersManagementsysteem DevIS. Als eerste fietsenstalling van Nederland! Hierdoor ontstaan allerlei mogelijkheden om te communiceren: via de website van Deventer (devis.deventer.nl) en displays van DevIS. In de nabije toekomst kunnen we ook hiervan open data gebruiken, zodat de reiziger via apps en informatiediensten op de hoogte blijft. Dit alles voor een goede bereikbaarheid van de stad en het voorkomen van onnodige verkeersbewegingen.

Slimme verkeersregelinstallatie

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) bieden allerlei kansen om de verkeersdoorstroming te optimaliseren. Sneller-groen-voor-fietsers-bij-regen is slechts één voorbeeld. IVRI’s zijn in staat verkeer te herkennen en vooral in te spelen op de actuele verkeersstroom, dus ook op actuele drukte. Daarnaast kunnen iVRI’s op basis van bepaalde beleidskeuzes prioritering aanbrengen, dus bijvoorbeeld grote groepen fietsers of zwaar vrachtverkeer langer groen geven. In tegenstelling tot conventionele verkeerslichten die uitsluitend informatie krijgen via detectielussen en drukknoppen, maken iVRI’s gebruik van heel veel verrijkte data. Dit zijn, naast de detectielussen en de drukknoppen, ook data uit apps en routeplanners en via de cloud. Daardoor ‘weet’ een iVRI niet alleen dat er verkeer aankomt, maar ook om welk type verkeer het gaat, de hoeveelheid verkeer, de routes en de tijdstippen. Op basis van deze data kan de iVRI het regelproces optimaliseren en de doorstroming bevorderen.

Techniek werkt

Het afgelopen jaar zijn in Deventer en Apeldoorn de eerste iVRI’s geplaatst. Er zijn voor heel Nederland afspraken gemaakt over het delen van data, veiligheid en privacy en er zijn protocollen opgesteld. De techniek wordt uitgebreid getest, waarbij met name de onderlinge werking en de afgesproken protocollen 24/7 nauwlettend worden gevolgd. Werkt alles veilig en betrouwbaar? Gaan de data snel genoeg heen en weer en sluiten de software en hardware van verschillende leveranciers naadloos op elkaar aan?

 

  • Onze regio kent straks 65 iVRI’s op straat: 36 in Deventer (waarvan 5 van de provincies) en 29 in Apeldoorn. In Nederland komen er in 2017 en 2018 in totaal naar verwachting 1.268 op straat.

 

Nu er geen technische belemmeringen zijn, is het tijd voor de volgende stap: de interclustertesten. Ofwel, we gaan kijken naar het hele digitale netwerk: ontvangen de verkeerslichten de verschillende opdrachten en worden deze ook daadwerkelijk opgevolgd? Deze testen hebben in Apeldoorn en Deventer plaatsgevonden. In Apeldoorn op de kruispunten Hofveld – Ravenweg en de Arnhemseweg – Aluminiumweg om te kijken of alle informatie die aan verkeersdeelnemers getoond wordt ook correct werkt. In Deventer is getest op het kruispunt van de H120 Oldenielstraat – Hoge Hondstraat. Dit kruispunt, onderdeel van het Hanzetracé, is bewust gekozen omdat langzaam verkeer, openbaar vervoer en automobilisten ervan gebruikmaken. Uiteindelijk zullen de kruispunten op het Hanzetracé tot en met de op- en afritten van de A1, de Siemelinksweg (N348), Holterweg en Snipperlingsdijk (N344) worden voorzien van iVRI’s en nieuwe regelsoftware.

 

Naar duurzaam economisch klimaat en een gezonde leefomgeving

Willen we de doelstellingen uit het Klimaatakkoord Parijs halen, dan moet het verkeer minder CO2 uitstoten. Dit betekent dat het gebruik van fossiele brandstoffen naar beneden moet. Maar er kan ook winst behaald worden bij een betere doorstroming en routering van verkeer. Met het gebruik van iVRI’s benutten we de techniek voor een duurzaam economisch klimaat. IVRI’s zijn een serieus instrument om de duurzaamheid én economie te stimuleren in onze regio. Zo kan de Regio met deze slimme verkeerslichten het verkeer op kruispunten veel beter afwikkelen. Ook anticiperen we direct op het verkeersaanbod en kunnen we de groene golf beter laten functioneren. Dit alles betekent dat het verkeer minder hoeft te remmen en op te trekken. Dat is goed voor een schone en gezonde leefomgeving en het vestigingsklimaat in onze regio.

Waar zijn we nu nog mee bezig?

Het systeem draait straks in Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Epe, de 4 gemeenten uit de Regio Stedendriehoek die zijn aangesloten op het dynamisch verkeersmanagement DevIS systeem.

De regierol over verkeerssystemen ligt bij gemeenten (afspraken/protocollen). Elke stad heeft eigen focus, passend binnen het verkeersbeleid: Apeldoorn start met een optimale informatie richting fietsers, Deventer start met het optimaliseren van verkeersstromen.

Nog veel meer mogelijkheden

De mogelijkheden voor ITS zijn legio. In de scheepvaart zijn nog stappen te zetten, maar ook in de logistiek en bij spoorwegen. Daarom blijven we als regio bouwen aan deze vernieuwing. We gaan bijvoorbeeld op korte termijn met ProRail in gesprek over het gebruik van data uit spoorwegovergangen. Voor de iVRI bij Laan van Spitsbergen (Apeldoorn) heeft ProRail aangegeven graag te willen meewerken en daarbij te kijken of koppelvakken van Talking Traffic gebruikt kunnen worden voor het verstrekken van informatie uit overwegen. Apeldoorn wordt hiervoor als testlocatie gebruikt.

Neem contact op

  • Arjan Keijzer

    Mobiliteitsregisseur

    06 24 12 88 80