De Ronde Tafel Bijeenkomst van de CEO’s Beter Benutten, gehouden op 5 juli 2016 in het Airborne Siemens FieldLab & Experience Center, is afgesloten met een gezamenlijke verklaring vanuit de CEO’s die is aangeboden aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Melanie Schultz van Haegen.

 

De successen van onze regio werden gepresenteerd door Rob Salman, HR-manager van Tauw. Hij vertelde bijvoorbeeld over de Fietsactie Samen Schakelen waaraan ruim 2.000 werknemers en 140 werkgevers meededen. “En ook in de komende jaren blijven we actief de dialoog aangaan met werkgevers om samen succesvolle maatregelen te realiseren.” 

De Beter Benutten CEO’s prijzen de minister dat zij het initiatief heeft genomen tot het programma Beter Benutten. Hierdoor zijn de werkgevers nauwer betrokken bij het oplossen van verkeer- en vervoersproblemen in ons land. Dit heeft vorm gekregen in de actieve inzet van werkgevers (individuele organisaties, ondernemersverenigingen, de logistieke sector, de koepelorganisaties) en de (lokale, regionale en landelijke) overheid voor diverse vormen van slim reizen met als gezamenlijke doelstelling: een vermindering van vertragingen, files en van CO₂ reductie. Ook onderwijsinstellingen en publiekstrekkers zijn actief binnen het programma.

Trots
De gezamenlijke inzet en betrokkenheid toont zich in tastbare resultaten waarop de partijen nu al met trots terugkijken, zoals de projecten met werkgevers en instellingen (Deltion fietsen, logistieke efficiency Haaglanden, Slim Reizen Stedendriehoek, fietsactie Twente, IJmond Bereikbaar), innovaties in mobiliteit (Spookfiles A58, de Rotterdamse Marktplaats voor Mobiliteit, U15 carbon footprints), de gebieds- en branchegerichte benaderingen (VertragingsVrij 2020 Metropool Amsterdam, Groningen Bereikbaar, Leeuwarden Vrij -Baan) en het voorkomen van hinder bij grootschalige werkzaamheden (A2 tunnel in Maastricht). Allemaal projecten waarin overheden, werkgevers, onderwijsinstellingen, publiekstrekkers en vervoerders samen aan de lat zijn gaan staan om zich in te zetten voor bereikbaarheid. Trots is er ook over de hoeveelheid partijen die men direct of indirect heeft weten te bereiken, stimuleren en verenigen om concrete maatregelen te nemen rondom mobiliteit. Er is een duidelijke verbinding gemaakt tussen de publieke en private doelstellingen. Het gedachtegoed dat “de werkgevers ook op dit terrein verantwoordelijkheid moeten nemen” wordt nu breder gedragen, het gezamenlijke vertrouwen dat als basis nodig is om resultaten te boeken, is sterk gegroeid. Er zijn samen met de werkgevers kosteneffectieve acties tot stand gekomen, zoals de diverse fietsstimuleringsacties. Maar bovenal vindt samenwerking plaats, omdat het gewenst is en niet omdat het moet! In de samenwerking van het programma Beter Benutten laten werkgevers zien dat zij als koplopers duidelijk hun verantwoordelijkheid hebben genomen voor een regionaal en regio-overstijgend strategisch belang van de Nederlandse economie: bereikbaarheid.

Ambities
De CEO’s, als vertegenwoordigers van de aangesloten werkgevers en instellingen in hun regio, spreken de duidelijke intentie uit om ook de komende jaren door te gaan met de inzet op slim reizen en slim werken. Dat gaat echter niet vanzelf. Hoewel veel werkgevers de afgelopen jaren een aanzienlijke bijdrage hebben geleverd en stappen hebben gezet om hun mobiliteitsbeleid aan te passen, betekent dit niet automatisch dat medewerkers hen direct volgen. Gedragsverandering kost tijd. Het is zaak om de ingezette lijn door te zetten om meer partijen te activeren en meer mensen daadwerkelijk gedrag te laten veranderen. Voor de diverse regionaal betrokken partijen (individuele werkgevers, ondernemersverenigingen, de logistieke sector, de koepelorganisaties, onderwijsinstellingen, publiekstrekkers en de lokale en regionale overheden) is cruciaal dat hierbij de met succes opgebouwde publiek-private samenwerking in de verbinding tussen landelijk en regionaal werkveld en de daarbij behorende (financiële) ondersteuning wordt voortgezet. Op die manier kan met vertrouwen tussen alle partijen straks daadwerkelijk vraaggericht gewerkt worden.

Met het bovenstaande in ogenschouw nemende, formuleren de CEO’s de ambitie om samen met de overheid de komende jaren te blijven investeren in:

  • de verdere versnelling, verdieping en verbreding van de publiek-private samenwerking, gericht op infrastructuur én op gedragsverandering;
  • het inzetten op een verdere samenwerking met het MKB;
  • het inzetten op de keten, met projecten gericht op de first en last mile in aansluiting op OV;
  • kennis- en ervaringsuitwisseling over (duurzame) mobiliteit met een concreet aanbod aan projecten, zowel binnen de regio als regio-overstijgend;
  • innovatieve oplossingen (ICT en MaaS);
  • een integrale en gedragen visie op bereikbaarheid en (duurzame) mobiliteit met als brede doelstelling niet alleen filereductie, maar ook duurzaamheid, CO₂ reductie, kostenefficiency en vitaliteit van medewerkers;
  • het versneld invoeren van connected, coöperatief en geautomatiseerd rijden;
  • de inzet van aanjagers en mobiliteitsmakelaars en communicatieve ondersteuning gebruikmakend van de daarbij behorende financiële middelen om dit mogelijk te maken;
  • publiek-private aansturing van een nieuw programma, met de overheid meer naast en samen met de private partijen dan sturend.

Aldus aangeboden door de CEO’s van: Regio Amsterdam, Regio Arnhem-Nijmegen, Regio Brabant, Regio Groningen-Assen, Regio Haaglanden, Regio Leeuwarden, Regio Maastricht, Regio Midden Nederland, Regio Rotterdam, Regio Stedendriehoek, Regio Twente, Regio Zwolle Kampen